Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden
1a Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot verhuur van goederen, apparatuur, enz. en levering van producten en/of diensten in de ruimste zin van het woord en alles wat verder deel uitmaakt van genoemde overeenkomst door Van der Linde Catering Concepts B.V. gevestigd te Oude Tonge, hieronder tevens in begrepen de volgende handelsnamen: Partyservice Nederland, Holland Nautical Events, ‘t Vosje & Van der Linde Cateringen Organisatie, alle in deze voorwaarden hierna te noemen Van der Linde Catering Concepts, aangegaan;
1b De opdracht of bestelling van de opdracht gever geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden van Van der Linde Catering Concepts;
1c Bijzondere van de Algemene Voorwaarden van Van der Linde Catering Concepts afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Definitie
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de verhuur en of leveringsovereenkomst is aangegaan of in wiens opdracht is gehandeld.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten
3a Alle aanbiedingen van Van der Linde Catering Concepts zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld;
3b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door of op bevoegde wijze namens Van der Linde Catering Concepts van de door opdrachtgever geplaatste order, dan wel nadat Van der Linde Catering Concepts tot uitvoering van de aan hem verleen de opdracht is overgegaan overeenkomstig de order, is een overeenkomst van huur en verhuur en of levering van producten of diensten tot stand gekomen.

Artikel 4: Prijzen
4a Tenzij anders vermeld gelden prijzen af onderneming;
4b Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op-of aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is Van
der Linde Catering Concepts gerechtigd de prijs dien overeenkomstig aan te passen;
4c Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever;
4d Terzake van de uitgevoerde opdracht wordt door Van der Linde Catering Concepts op verzoek van de opdrachtgever een gespecificeerde nota verstrekt, dan wel, indien de opdracht is verleend op basis van een overeengekomen som, een omschrijving der specificaties, eventueel onder verwijzing naar voordien verstrekte schriftelijke specificaties;
4e Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting [BTW] en exclusief transportkosten en heffingen welke van overheidswege worden opgelegd;
4f Opdrachtgever gaat akkoord met de door Van der Linde Catering Concepts bepaalde prijsstelling voor zijn producten en of diensten.

Artikel 5: Annuleringen
Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Van der Linde Catering Concepts alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten [kosten van voorbereiding, uitwerking, opslag, provisie e.d] te vergoeden, alles onverminderd het recht van Van der Linde Catering Concepts op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

Artikel 6: Leveringstermijnen
6a De huurder/koper dient zelf het gehuurde cq geleverde bij de verhuurder / verkoper op te halen en indien van verhuur bij beëindiging van de huurtermijn, aan de verhuurder terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dat de verhuurder/ verkoper zich met het brengen en/of terug bezorgen van het gehuurde/verkochte zal belasten. Ook in laatstbedoeld geval geschied het brengen en/of van het gehuurde/gekochte voor rekening en risico van de huurder. Afgesproken leveringstermijnen gelden slechts bij benadering. de leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor Van der Linde Catering Concepts de goederen te leveren;
6b Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst;
6c Indien de opdrachtgever het verhuurde of geleverde product cq dienst voor of op het tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt het uitgevoerde werk voor zijn rekening en risico te zijn er beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan Van der Linde Catering Concepts stalling-c.q. opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen, zulks ter beoordeling van Van der Linde Catering Concepts.

Artikel 7: Reclame
7a Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering de goederen grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Van der Linde Catering Concepts terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Klachten over het gehalte en/of hoedanigheid van het gehuurde en of geleverde moeten zo spoedig mogelijk na levering en onder toezending van een analyseerbaar monster of bewijsstukken (zoals foto’s) worden gedeponeerd;
7b Opdrachtgever is gehouden aan te tonen dat de goederen waarover hij zich beklaagt de door Van der Linde Catering Concepts verhuurde en of geleverde goederen betreffen;
7c Van der Linde Catering Concepts dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal zij te haarer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na teruglevering daarvan in de originele toestand. Van der Linde Catering Concepts is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding, hoe ook genaamd, verplicht;
7d Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 8: Betaling
8a De vorderingen van Van der Linde Catering Concepts dienen te worden beschouwd als brengschulden van de opdrachtgever;
8b Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling geschieden voor het afhalen c.q. afleveren van goederen zonder aftrek of schuldvergelijking ten kantore van Van der Linde Catering Concepts op een door Van der Linde Catering Concepts aan te wijzen bank of postgirorekening. De huurder cq koper heeft nimmer een retentierecht tegenover verhuurder cq verkoper;
8c Onverminderd het recht van retentie, zal het Van der Linde Catering Concepts bij het uitvoeren van een opdracht waarbij het in rekening te brengen bedrag tenminste honderd euro bedraagt vrij staan voor de uitvoering een voorlopige of gedeeltelijke betaling (borgsom) te vorderen. De opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie, cheques of een andere zekerheid, zulks ter beoordeling van Van der Linde Catering Concepts, dit bedrag kan gelijk zijn aan de vervangings of verkoopwaarde van de goederen of diensten;
8d Indien de opdrachtgever de vordering van Van der Linde Catering Concepts niet contant, althans niet binnen de overeengekomen termijnen, betaalt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Van der Linde Catering Concepts zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag 2% boeterente per maand cumulatief in rekening te brengen, zulks ingaande op de eerste dag van de maand volgende op die van de factuurdatum;
8e Van der Linde Catering Concepts is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke als, door de betaling veroorzaakt te vorderen;
8f De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de som van hoofdsom plus rente, aangevuld met bureaukosten met een minimum van € 250,-. Uit het enkele feit dat Van der Linde Catering Concepts zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van alle van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten;
8g Bij betalingen worden vorderingskosten en rente primair berekend;
8h Wanneer een rekening voor een lager bedrag dan €. 300,- wordt gezonden kan Van der Linde Catering Concepts daarenboven €. 25,- aan administratiekosten in rekening brengen. Op dat bedrag is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing;
8i Zolang de huurder/koper niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Van der Linde Catering Concepts heeft voldaan, is Van der Linde Catering Concepts gerechtigd om alle goederen welke door de huurder/koper in Van der Linde Catering Concepts of op locatie zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de huurder/koper ten genoegen van Van der Linde Catering Concepts aan al zijn verplichtingen jegens Van der Linde Catering Concepts heeft voldaan. Naast een retentierecht komt Van der Linde Catering Concepts in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen;
8j Indien Van der Linde Catering Concepts goederen als bedoeld in artikel 8i onder zich heeft en de huurder/koper van wie Van der Linde Catering Concepts de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is Van der Linde Catering Concepts gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de huurder/koper en Van der Linde Catering Concepts kan zich daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van Van der Linde Catering Concepts resteert wordt aan de klant uitgekeerd;
8k Iedere betaling zal, ongeacht enige door de huurder/koper bij die betaling geplaatste aantekening dan wel geplaatste opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de huurder/koper aan Van der Linde Catering Concepts in de navolgende volgorde:
1. de kosten van executie.
2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke innings-kosten.
3. de rente.
4. de schade.
5. de hoofdsom.

Artikel 9: Verplichtingen van de huurder cq koper
9a De huurder is verplicht het gehuurde slechts overeenkomstig en volgens eventuele aanwijzingen van personeel van Van der Linde Catering Concepts te gebruiken en in het bijzonder om:
– verhuurder ter alle tijden toegang tot het gehuurde te verschaffen;
– aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en verhuurder terzake te vrijwaren;
– de gehuurde goederen schoon te retourneren, is dit niet het geval, dan zullen schoonmaak kosten in rekening worden gebracht, deze kosten bedragen minimaal 50% van de huursom, indien dit niet in verhouding zou staan tot het produkt, kan Van der Linde Catering Concepts overgaan op een uurtarief, wat €. 40,- per uur per persoon bedraagt;
– onderhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden;
9b De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder kan niet tot reparatie worden overgegaan. Veranderingen en/of reparatie aan het gehuurde zal de verhuurder slechts in zijn eigen werkplaats aanbrengen c.q verrichten. Indien de schade ontstaan is door onooglijk gebruik, is de huurder aansprakelijk voor de kosten hieruit voortvloeiend. Indien het gebrek of de schade aan het gehuurde buiten schuld van huurder is ontstaan heeft de huurder het recht op vervangende voorwerpen gedurende de verdere duur van deze overeenkomst;
9c De huurder/koper is niet bevoegd over de goederen op enigerlei wijze te beschikken anders dan overeenkomstig de normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van de goederen, voordat volledige betaling als hiervoor bedoeld aan Van der Linde Catering Concepts heeft plaatsgevonden. De goederen mogen derhalve in geen geval worden vervreemd, noch worden beleend of in pand worden gegeven of op welke wijze ook of welke titel ook uit het bedrijf c.q de macht van de opdrachtgever worden gebracht;
9d Indien de opdrachtgever niet nauwkeurig mocht hebben voldaan aan enigerlei verplichting jegens Van der Linde Catering Concepts en voorts in geval van ontbinding de overeenkomst uit welke hoofde dan ook zal Van der Linde Catering Concepts gerechtigd zijn alle goederen, waarop het voorgaan eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst terug te nemen, terwijl de opdrachtgever verplicht zal zijn de goederen op eerste aanmaning franco aan Van der Linde Catering Concepts te retourneren, alles onverminderd het recht van Van der Linde Catering Concepts op volledige schadevergoeding ingevolge deze voorwaarden en de wettelijke bepalingen;
9e De verhuurde artikelen moeten door huurder droog worden opgeslagen en bij ophalen beneden in de gang, hal of kelder worden klaargezet;
9f Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolg van onvakkundige behandeling, reparaties door derden of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht;
9g Indien huurder buiten staat is om welke reden dan ook het gehuurde aan verhuurder terug te [laten] bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door laatste te bepalen schadevergoeding ter grootte van de vervangingswaarde van het gehuurde te betalen, vermeerderd met de hieruit voortvloeiende kosten;
9h Eventuele boetes en belastingen, die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal, te leveren goederen of andere diensten van Van der Linde Catering Concepts, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10: Overdracht
Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van der Linde Catering Concepts is het opdrachtgever verboden rechten of verplichtingen uit hoofd van met Van der Linde Catering Concepts gesloten overeenkomsten aan derden- waaronder begrepen met opdrachtgever gelieerde vennootschappen- over te dragen.

Artikel 11: Retentie
Onverminderd het wettelijk retentierecht is Van der Linde Catering Concepts gerechtigd enig goed van de opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van hetgeen Van der Linde Catering Concepts uit welke hoofde dan ook van opdrachtgever terzake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Van der Linde Catering Concepts ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 12: Duur van de overeenkomst
Bij het vaststellen van de duur van het verhuur en of leveringscontract geldt een gedeelte van de dag als een gehele dag. De prijsstelling in de brochure betreffende de verhuurartikelen heeft betrekking op een gebruiksperiode van 1 dag. Ingaande op 00.00 uur en eindigend om 24.00 uur.Bij verhuur artikelen geldt dat; De tweede huurdag kost 75% extra van de normale huurprijs, derde huurdag kost 50% extra van de normale huurprijs. Voor langere perioden, prijs op aanvraag. Bij overige diensten, cq opdrachten wordt de duur van de overeenkomst vastgelegd in een offerte. Bij levering van diensten of producten/goederen, eindigt de overeenkomst, door betaling van de totale verschuldigde som. De door Van der Linde Catering Concepts bijgehouden pakbonnen, turflijsten, tellingen e.d., worden als bindend bevonden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13a Van der Linde Catering Concepts is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
c. Het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in het gehuurde cq geleverde;
d. De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed en verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. verwonding of overlijdensrisico’s;
e. De schade door welke oorzaak of welke handeling of nalatigheid van Van der Linde Catering Concepts, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen ook ontstaan;
13b Van der Linde Catering Concepts is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van haar of van hen, die door haar te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden;
13c Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing;
13d Van der Linde Catering Concepts zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden;
13e Van der Linde Catering Concepts is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Van der Linde Catering Concepts onder zich heeft;
13f Indien aan twee of meerdere opdrachtgevers gezamenlijk wordt geleverd cq verhuurd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming der door hen gesloten overeenkomst;
13g Van der Linde Catering Concepts is niet verantwoordelijk voor afwijkingen in de kwaliteit en de hoedanigheid van haar goederen;
13h Het feit dat het geleverde niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of garanties mocht voldoen.

Artikel 14: Garantie
Van der Linde Catering Concepts garandeert verhuurde cq geleverde goederen gedurende een vooraf overeengekomen periode. In geval Van der Linde Catering Concepts zijn producten of diensten van toeleveranciers betrekt, geldt de garantie van de desbetreffende fabrikant cq toeleverancier, zonder Van der Linde Catering Concepts hiervoor aansprakelijk te stellen indien de fabrikant of toeleverancier niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Artikel 15: Vooruitbetaling en Meerkosten
Van der Linde Catering Concepts is gerecht bij opdrachten van tenminste honderd euro vooruitbetaling te verlangen of op andere wijze zekerheid te vorderen. Wordt de opdracht vertraagd dan is Van der Linde Catering Concepts gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen. Wordt het geleverde product niet op tijd afgehaald dan is Van der Linde Catering Concepts gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 16: Opzegging
16a Deze overeenkomst kan ten alle tijde door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder/koper kan slechts geschieden door terugbezorging in de oorspronkelijke staat van het gehuurde cq geleverde bij de verhuurder cq verkoper;
16b Bij beëindiging van de overeenkomst zal het gehuurde in dezelfde staat waarin het verstrekt is en geheel gereinigd weer ter beschikking van verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat het gebreken vertoont of beschadigd is, is de verhuurder gerechtigd de huurder reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen;
16c Bij annulering/opzegging van de overeenkomst, zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Deze bedragen 50% van de som bij opzegging tot 10 weken voor de levering, of 70% van de som bij opzegging 10 tot 4 weken voor de levering, of 80% van de som bij opzegging 4 weken tot 1 week voor levering, of 100% van de som bij opzegging 1 week of minder voor levering.
16d Bij ingehuurde diensten, zoals locaties, schepen, artiesten, decors enzovoort, gelden de annuleringskosten/regels van deze bedrijven/leveranciers, met een minimum van het gestelde in artikel 16c.

Artikel 17: Ontbinding
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichtingen, welke voor hem uit deze of uit enige ander met Van der Linde Catering Concepts gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Van der Linde Catering Concepts het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter harer keuze zonder dat Van der Linde Catering Concepts tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Van der Linde Catering Concepts ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 18: Geschillen
Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze “Algemene Voorwaarden” zullen ter beslechting, zo nodig worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel19: Afwijkende voorwaarden
19a Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze “Algemene Voorwaarden”, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door Van der Linde Catering Concepts schriftelijk zijn geaccepteerd;
19b Bij samenvallen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige “Algemene Voorwaarden” zullen de voorwaarden van Van der Linde Catering Concepts prevaleren.
19c De punten 19a en 19b zijn ook van toepassing indien Van der Linde Catering Concepts de opdrachtgever is en de toeleverancier redelijkerwijs de kans heeft gekregen deze voorwaarden in te zien.

Artikel 20: Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Van der Linde Catering Concepts binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben en niet beschikken over een schriftelijke volmacht.

Artikel 21: Uitbesteding werk aan derden
21a Opdrachtgever machtigt Van der Linde Catering Concepts om de opdracht door een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Van der Linde Catering Concepts aan derde[n] van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Van der Linde Catering Concepts met opdrachtgever gesloten overeenkomst[en].
21b Produkten of diensten die niet door Van der Linde Catering Concepts zelf geleverd kunnen worden, worden betrokken via toeleveranciers, betaling van deze toeleveranciers geschiedt via Van der Linde Catering Concepts met een door Van der Linde Catering Concepts bepaalde opslag.
21c Opdrachtgever zal en mag nooit een door een toeleverancier geleverd product of dienst uit de overeenkomst halen.
21d Van der Linde Catering Concepts wordt niet verantwoordelijk geacht voor de daden en of handelingen van zijn toeleveranciers en kan hier nimmer op worden aangesproken.
21e Indien Van der Linde Catering Concepts als tussenpersoon (cq boekingskantoor) fungeert en alleen de administratieve handelingen inzake de opdracht verricht, kan Van der Linde Catering Concepts nooit worden aangesproken op handelingen, wijzigingen of andere zaken die tijdens de uitvoering van de opdracht plaatsvinden, als bedoeld in de overeenkomst.
21f Mochten er geschillen ontstaan tussen opdrachtgever en toeleverancier, dan zal Van der Linde Catering Concepts pogen hiertussen te bemiddelen echter Van der Linde Catering Concepts kan nooit worden aangesproken voor enige schades, tekortkomingen, afwijking in haar product, het niet leveren van diensten of producten, kosten en/of rentes en over het behaalde resultaat in dit eventuele geschil, dit blijft een zaak tussen opdrachtgever en toeleverancier.

Artikel 22: Offertes
Indien opdrachtgever Van der Linde Catering Concepts offerte voor diensten, te leveren goederen of verhuur uit laat brengen, kan Van der Linde Catering Concepts de kosten die hiermee gepaard gaan doorberekenen aan opdrachtgever, deze zullen worden doorberekend als “voorbereidingskosten” onder deze kosten wordt onder meer verstaan; het opmaken van offertes, telefoonkosten, administratiekosten, overheadkosten, besprekingen met toeleveranciers, autokosten, bezichtiging van evenementen objecten en de geleverde manuren.

Artikel 23: Rechten
Niets van wat opdrachtgever van Van der Linde Catering Concepts heeft bekomen mag worden verveelvoudigd dmv druk, fotokopie, video of op wat voor wijze dan ook, Van der Linde Catering Concepts behoudt ten alle tijde de rechten.

Artikel 24: Overmacht
24a Indien Van der Linde Catering Concepts door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, heeft Van der Linde Catering Concepts onverminderd de haar verdere toekomende rechten het recht om zonder rechtelijke tussenkomst, de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn;
24b Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, staat van beleg, burgerlijke uitzonderingstoestand, stakingen, verkeer- en weersomstandigheden, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en wanprestaties van toeleveranciers van Van der Linde Catering Concepts of andere wijzen van niet voldoen door deze aan hun verplichtingen en elke andere omstandigheid die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvatting in redelijkheid niet aan Van der Linde Catering Concepts kunnen worden tegengeworpen.

Artikel 25: Gevonden voorwerpen
25a Op de locatie en aan aanhorigheden van Van der Linde Catering Concepts verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de huurder/koper worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij Van der Linde Catering Concepts te worden ingeleverd;
25b Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na inlevering daarvan bij Van der Linde Catering Concepts heeft gemeld, verkrijgt Van der Linde Catering Concepts de eigendom;
25c Indien Van der Linde Catering Concepts door de huurder/koper achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de huurder/koper. Van der Linde Catering Concepts is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 26: Kurkegeld
26a Indien de klant in de ruimten van Van der Linde Catering Concepts drank nuttigt die niet door Van der Linde Catering Concepts verstrekt is, is de klant per genuttigde fles een bedrag aan kurkegeld verschuldigd;
26b Indien de klant in de ruimten van Van der Linde Catering Concepts spijzen nuttigt die niet door Van der Linde Catering Concepts verstrekt zijn, is de klant terzake een bedrag aan keukengeld verschuldigd;
26c De in de artikelen 26a en 26b bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door Van der Linde Catering Concepts.

Artikel 27: Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht en Internationaal Privaatrecht van toepassing.

Oude Tonge, juni 2006

 

AANVULLING

Nautische Aanvulling op de Algemene voorwaarden van Partyservice Nederland.
Boekingen zijn geldig op het moment dat u per mail een bevestiging heeft ontvangen of indien van een voorstel op maat, de offerte of de opdrachtbevestiging getekend aan ons heeft geretourneerd. Opties zijn maximaal 1 week geldig en kunnen na telefonisch overleg eventueel verlengd worden.

Belangrijke punten
– Wijzigingen in vaarschema voorbehouden, raadpleegt u altijd de website en ons reserveringssysteem voor beschikbare vaarten en plaatsen. Indien een vaart uitvalt, zijn wij niet gehouden tot enige compensatie.
– Honden zijn aan boord niet toegelaten, met uitzondering van “hulp of blinde geleide honden”
– Bij onvoldoende deelname kan het zijn dat een vaart geen doorgang heeft. Gasten worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
– Inschepen is mogelijk 15 minuten voor aanvang van de vaart.
– De boot (en) vertrekken op tijd. Indien u te laat bent en online of van te voren heeft betaald is er geen mogelijkheid tot restitutie.
– Indien u met minder personen komt als gereserveerd is er geen restitutie, uw plaatsen zijn gereserveerd voor u.
– Het kan voorkomen, dat u met een andere reservering aan 1 tafel zit.
– Grote groepen kunnen niet altijd aan 1 tafel of aan 1 lange tafel, de ruimte aan boord is beperkt.
– De Rederij en/of Partyservice Nederland zijn niet gehouden tot enige restitutie indien de vaart/reservering/evenement niet aan de verwachtingen voldoet.

Aantal personen
Op basis van het door de klant opgegeven aantal personen wordt één der schepen of zitplaatsen geboekt, Dit gecontracteerde aantal personen mag tot 7 dagen vóór de partydatum dalen met 5% tenzij een minimaal aantal personen is overeengekomen. Indien het aantal met meer dan 5% afwijkt van het geboekte aantal zal het verschil vallen onder onze annuleringskosten (zie hierboven). Bij het verschijnen van meerdere gasten dan het opgegeven aantal, worden deze in rekening gebracht. Binnen 7 dagen vóór de partydatum kan het aantal personen alleen nog maar naar boven worden gewijzigd. Het aantal personen mag niet hoger zij dan het aantal toegestane gasten aan boord van één der schepen of het aantal nog aanwezige zitplaatsen.

Op- en aanmerkingen
Eventuele op- en aanmerkingen op de partij dienen tijdens of aan het einde van de vaartocht direct aan de kapitein of desbetreffende partymanager kenbaar te worden gemaakt. Op- en aanmerkingen die later kenbaar worden gemaakt worden niet in behandeling genomen.

Annulering
Bij annulering gelden de Algemene Voorwaarden van Partyservice Nederland. Bij reserveringen voor een ticket voor een onze shows/inschrijf avonden-feesten geldt dat een reservering niet geannuleerd/ geretourneerd kan worden. U kunt de kaartjes/tickets zelf aan familie of vrienden geven. Bij een reservering op reguliere afvaartijden volgens ons vaarschema op varend restaurant de Berenboot, geldt, dat u uw reservering tot 3 dagen van te voren kosteloos kunt omboeken naar een nieuwe datum, binnen 3 dagen voor een vaart, of indien u niet wilt omboeken gelden de annuleringskosten regels. Bij aantoonbare ziekte of overlijden boeken wij uw reservering kosteloos om naar een nieuwe datum. Annulering tot 10 weken voor de reservering is 50% van de opdrachtsom en te verwachte bar en catering omzet, 70% van de som binnen 10 tot 4 weken voor de aanvang van de reservering, 80% van de som bij opzegging 4 tot 1 week voor de reservering en 100% van de som van de reservering binnen 1 week voor het Event. No-show is 100% van deaanname som en te verwachte catering en bar omzet.

Betaling tijdens Dinnershow, inschrijf/dans avond, feestavond of Berenboot vaart
Bij reservering telefonisch of per internet site, verbindt u zich aan de opdracht conform onze voorwaarden. Betalingen van tickets, drank arrangementen kan geschieden via I-deal of bank overschrijving.
Contante betalingen aan boord kunnen met Pin of contant geldt.

Betalingstermijnen bij betaling op factuur
De betalingen dienen te geschieden in 3 termijnen.
1e termijn: direct na uw boeking ontvangt u een factuur met 25% van de totale aanname som (met het minimum van de boothuur). Deze factuur dient u binnen 2 weken te voldoen.
2de termijn: de 2de factuur ontvangt ongeveer een maand voor aanvang van het evenement. Hierop vindt u 50% van de totale aannamesom. Deze factuur dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement aan ons te zijn voldaan.
3de termijn: 3 weken voor het evenement ontvangt u van ons de 3e voorschot factuur. Deze factuur dient u uiterlijk 1 week voor de vaart/evenement te voldoen. Indien deze betaling niet voldaan is, behouden wij ons recht voor niet uit te varen c.q. het feest geen doorgang te laten vinden.
4de termijn: binnen 1 week na het evenement ontvangt u van ons de laatste factuur met daarop het restant en het eventuele meerwerk. Deze factuur dient u binnen 2 weken te voldoen.

Wanneer de Rederij of Partyservice Nederland door overmacht in de ruimste zin des woord uw evenement niet kan verzorgen, zal er vervangende diensten en/of schepen ingezet worden. Een keuze van de Rederij of Partyservice Nederland kan ook zijn dat per direct de aanbetalingen op het evenement aan u geretourneerd worden. Bovendien zullen wij desgewenst alle moeite doen om een ander schip voor u te organiseren. Doch de Rederij en/of Partyservice Nederland is op geen enkele wijze tot enige schadevergoeding verplicht.

De Rederij en Partyservice Nederland, haar medewerkers en uitvoerders aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaat, in verband met of ten gevolge van uitvoering van het evenement. De opdrachtgever vrijwaart hen tegen alle vorderingen en kosten te dier zaken. Eén en ander leidt slechts tot uitzondering voor zover de Wet verplichting tot schadevergoeding bij de Rederij en/of Partyservice Nederland legt. Dit betekent met name dat het bepaalde in bovenstaande niet van toepassing is, in gevallen waarbij aan de zijde van de Rederij en/of Partyservice Nederland sprake is van opzet op grove schuld. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.

Verlies – diefstal
De opdrachtgever/gast is aansprakelijk voor schade aan of verlies van door Partyservice Nederland of door derden, al dan niet tegen betaling aan de opdrachtgever in bruikleen gegeven goederen, zoals bijv. serviesgoed, glaswerk en dergelijke en de opdrachtgever vrijwaart haar voor alle kosten en vorderingen te dier zake. Alle schade toegebracht aan decoraties, geluidsinstallaties, vloerafwerkingen, evenals het zoekraken of beschadigen van interieur- of exterieurdelen van de schepen en alle verdere attributen is voor rekening van de opdrachtgever. Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord.

Beslissingen
De kapitein behoudt zich het recht voor, om bij metrologische of nautisch onverantwoordelijke omstandigheden, en/of stremmingen van bruggen en sluizen de afgesproken vaartijden en routes te wijzigen, beslissingen van de Kapitein en/of leidinggevende dienen onverwijld te worden opgevolgd en te worden gerespecteerd..

Algemene voorwaarden, Nautische aanvulling en Vervoerscondities voor de binnenvaart C.B.R.B/V.N.P.R
Ook van toepassing zijn personen vervoerscondities voor de binnenvaart C.B.R.B/V.N.P.R. gedeponeerd bij de arrondisements rechtbank te Rotterdam alsmede overrulend zijn deze Nautische en de Algemene voorwaarden van Van der Linde Catering Concepts B.V. handelend onder; Partyservice Nederland

De Rederij en/of Partyservice Nederland is niet aansprakelijk voor diefstal, het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen en/of persoonlijk letsel.

Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht

Prijswijzigingen, drukfouten en / of b.t.w. tariefwijzigingen onder voorbehoud.